Producten van 12+ webwinkels
Home » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.kaufie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kaufie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door
Kaufie.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kaufie.nl is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Kaufie.nl.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Kaufie.nl te mogen claimen of te veronderstellen.
Kaufie.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kaufie.nl
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige free bot traffic staat waarnaar wij via hyperlinks
verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.kaufie.nl op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Kaufie - © 2024
Kaufie